Viskas apie mus

Kviečiame susipažinti su mūsų įstaiga ir bendruomene. 

Apie įstaigą

VšĮ „Vilties erdvė” (toliau tekste – Įstaiga) sudaro Gyvenimo namai, adresu Šerkšnės g. 2, Mažeikiai ir Specialiosios dirbtuvės, adresu Vilniaus g. 2 A,  Mažeikiai.

Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais ir visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.

Ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugos Įstaigos klientams teikiamos vadovaujantis 2007 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 patvirtintu teikiamų socialinių paslaugų sąrašu.

VIZIJA. MISIJA. TIKSLAS

Viešosios įstaigos ,,Vilties erdvė“ vizija – visavertis sutrikusio intelekto žmonių gyvenimas bendruomenėje. Sutrikusio intelekto žmogus turi tapti visuomenės dalimi, gaudamas tobulėjimui reikalingą pagalbą, ugdančią jo savarankiškumą.

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ misija – skatinti proto negalės žmonių integracijos į visuomenę procesą, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą.

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ vertybės – socialinis teisingumas, padorumas, pagarba asmens teisėms ir orumui.

Šios įstaigos pagrindinis tikslas yra ruošti sutrikusio intelekto žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant jų kasdieninio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad sutrikusio intelekto žmonės vėliau galėtų gyventi savarankiškai arba naudodamiesi minimaliomis socialinės sferos darbuotojų paslaugomis.

Mažeikių rajono savivaldybė - pagrindinis finansavimo šaltinis

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

AB ORLEN Lietuva

UAB SAURIDA

Norvegijos Lietuvių Bendrijos

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Elbe-Havel-Werkstatten gGmbH Stendal, Vokietija

F. Bode ir kiti privatūs užsienio partneriai

Specialiųjų dirbtuvių tikslas yra ugdyti ir palaikyti neįgalaus žmogaus socialinius įgūdžius, formuoti ir įtvirtinti darbinius įgūdžius, suteikiant galimybę įgytas žinias pritaikyti darbe; siekti, kad sutrikusio intelekto žmonės ateityje turėtų galimybę dalyvauti darbo rinkoje bei dirbti ir užsidirbti; formuoti socialinius, estetinius ir bendravimo įgūdžius; stiprinti fizinę sveikatą; teikti psichologinę ir emocinę pagalbą; plėsti pasaulio pažinimą.

Priėmimo tvarka

Ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugas viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“ skiria Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą socialinių paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo Mažeikių rajone tvarką.Daugiau informacijos rasite: http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Socialines_paramos_skyrius/792