Teisinė informacija

TEISINĖ INFORMACIJA

Neįgaliųjų teisių konvencija ir Neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvus protokolas, priimti 2006 m. gruodžio 

13 d. JTO generalinės Asamblėjos 61 – oje sesijoje

 

LR Seimo priimti teisės aktai 

 

LR Vyriausybės priimti teisės aktai 

Kiti teisės aktai

 2000 m. spalio 6 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 529 ,,Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2000 10 11, Nr. 85-2609)

2001 m. birželio 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. 317 ,,Dėl STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms ” patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2001 06 22, Nr. 53-1898)

2004 m. balandžio 30 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-114 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 2004-2010 m. strategijos” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2004 05 11, Nr. 78-2725)

2004 m. gruodžio 31 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2005 01 15, Nr. 6-163)

2005 m. sausio 28 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Vidaus reikalų ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 ,,Dėl skiriamojo ženklo ,,Neįgalusis” išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2005 m. kovo 21 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-78/V-179 ,,Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2005 03 24, Nr. 38-1253)

2005 m. kovo 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 ,,Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2005 03 26, Nr. 39-1277)

2005 m. gegužės 4 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijosir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2005 05 12, Nr. 60-2130)

2005 m. birželio 17 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-171 ,,Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2005 06 08, Nr. 79-2789)

2005 m. lapkričio 2 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo minsitro įsakymas Nr. A1-280 ,,Dėl Neįgaliojo pažymėjimo formų patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2005 11 05, Nr. 76-2781)

2006 m. kovo 28 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-88 ,,Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2006 04 04, Nr. 37-1323)

2006 m. balandžio 5 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2006 04 20, Nr. 43-1570)

2006 m. balandžio 6d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-98 ,,Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Skelbta: Valstybės žinios, 2006 04 20, Nr. 43-1572)

2006 m. liepos 20 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-199 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės žinios, 2006-07-29, Nr. 83-3303)

2006 m. guodžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (skelbta: Valstybės žinios, 2006 12 23, Nr. 140-5368)

2007 m. balandžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ( skelbta: Valstybės žinios, 2007 04 28 Nr.47-1822)

 

Teisės aktai, reglamentuojantys profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 6-163).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 70-2542).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 51-1699).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A1-114 „Dėl išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 57-1969).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-144 „Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr.67-2438).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 70-2543).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2006, Nr. 51-1897)

Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymas
2004 m. gegužės 11 d. , Nr. IX-2228, Vilnius

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-211 „ Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3372)