Įstaigos valdymo struktūra

                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                      Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                                                                                                                      2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V7-24

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“

VALDYMO STRUKTŪRA