Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa

 

                                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                   Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                                                                                                                                                                                    2022 m. gruodžio 23 įsakymu Nr. V7- 147

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ 2023-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. VšĮ „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) 2023-2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Įstaigoje.
 2. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę Įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę darbuotojų veiklą bei pašalins korupcijos atsiradimo galimybes ir siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinti paslaugų gavėjų teises ir laisves.
 3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 4. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Įstaigos darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslai yra:
  • atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;
  • sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą;
  • plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga.
 2. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:
  • užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
  • nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
  • įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę;
  • viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.
  • stiprinti ir skatinti Įstaigos darbuotojų glaudesnį bendradarbiavimą su visuomene, organizacijomis ir kitomis institucijomis, tobulinti Įstaigos specialistų veiklą, ugdyti pilietinę sąmonę ir darbuotojų nepakantumą korupcijai;
  • visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paslaugų gavėjų teises ir laisves, nepažeidžiant
   nekaltumo prezumpcijos, numatant priemones susietas su socialinių problemų sprendimu ir galimos korupcijos prevencija Įstaigos veikloje.

 

III. GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ VEIKLOS ANALIZĖ

 

 1. Įstaigos veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis strateginio planavimo aplinkos
  analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
 2. Galimos korupcijos Įstaigoje prielaidos:
  • prasta ekonominė situacija Lietuvoje;
  • nepakankamas darbuotojų darbo užmokestis;
  • teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;
  • kokybės sistemų ir reglamentų stoka;
  • visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas
   korumpuotiems darbuotojams.

 

IV. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 1. Teikiamų socialinės globos paslaugų kokybės pablogėjimas.
 2. Nepasitikėjimas Įstaigos veikla.
 3. Įstaigos ekonominio potencialo sumažėjimas.

V. GALIMOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO SĄLYGOS

 

 1. Įvertinus veiksnius, Įstaigoje išskiriamos šios veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos
  pasireiškimas:
  1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
  • formuojant Įstaigos personalą;
  • naudojimasis Įstaigos tarnybiniu transportu.

VI. KOVOS SU KORUPCIJA PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR UŽDAVINIAI

13. Įstaigos korupcijos prevencijos priemonės:

13.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir
vertinimas;

13.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo korupcijos prevencijos programos priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;

13.3. visuomenės informavimas.

 1. Įstaigos korupcijos prevencijos uždaviniai:

14.1. gebėti valdyti galimas rizikas korupcijos pasireiškime ir veiksmingai jas įgyvendinti;

14.2. užtikrinti teikiamų socialinės globos paslaugų kokybę ir kontrolę;

14.3. savalaikiai nustatyti asmenis įtariamus korupciniais teisės pažeidimais;

14.4. visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, žiniasklaida ir visuomene: informuoti visuomenę apie teikiamas paslaugas;

14.5. tirti skundus ir prašymus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;

14.6. ugdyti antikorupcinę Įstaigos darbuotojų kultūrą;

14.7. reguliariai vertinti korupcijos programos veiksmingumą;

14.8. tikslinti, papildyti ir koreguoti privalomą informaciją apie teikiamas paslaugas ir jų tvarką.

 

VII. GALIMOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Už antikorupcinius veiksmus, įskaitant šios programos nuostatų įgyvendinimą, kontrolę,
  metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje, atsako darbuotojas, atsakingas už
  korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, prevenciją ir kontrolę Įstaigoje.
 2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą bei darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, prevenciją ir kontrolę Įstaigoje darbą kontroliuoja ir koordinuoja Įstaigos direktorius.
 3. Kartą per metus darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, prevenciją ir kontrolę Įstaigoje, pateikia Įstaigos direktoriui ataskaitą apie korupcijos programos priemonių vykdymą.
 4. Kovos su galima korupcija rezultatai vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
  18.1. įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos priemonių skaičiumi;

18.2. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

18.3. oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykiu;

18.4. paslaugų gavėjų ir/ar globėjų, rūpintojų apklausų skaičiumi.

 1. Šiai programai įgyvendinti, kiekvieviems metams sudaromas VšĮ „Vilties erdvė“ korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas (pridedama, 1 priedas), kuris nustato korupcijos prevencijos programos priemones, jų vykdymo terminus bei atsakingus vykdytojus.
 2. Įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planą įsakimu tvirtina Įstaigos direktorius.
 3. Programoje numatytas priemones įgyvendina Įstaigos direktorius ir
  korupcijos prevencijos programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 4. Korupcinė situacija vertinama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kiekvienais metais.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų
  reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 2. Korupcinė situacija vertinama, šios Programos nuostatos bei uždaviniai peržiūrimi ir prireikus
  gali būti atnaujinami kiekvienais metais.
 3. Su programa ir/ar jos pakeitimais visi Įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 

 

______________________________