Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa

 Korupcijos prevencijos įgyvendinimO programa

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė” direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V7-14

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Korupcijos prevencijos viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) programos (toliau  Programa) paskirtis  užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant išvengti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo

3. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija  darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taippat darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal  darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas;

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai,  kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Pvz.: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, kai tokių siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II. KORUPCIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ ĮSTAIGOJE

 4. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje atsako direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas

5. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

5.1.   paslaugų teikimas;

5.2.   prekių ir paslaugų viešieji pirkimai;

5.3.   resursų naudojimas;

5.4.   veiklos apskaita.

 1. Galimos korupcijos Įstaigoje prielaidos:

6.1. aukštas nedarbo lygis;

6.2. nepakankamas socialinių darbuotojų ir kitų specialistų darbo užmokestis ir pan.;

6.3. teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;

6.4. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems darbuotojams.

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos Įstaigoje pasekmės:

7.1.   pablogės teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas;

7.2.   pablogės  Įstaigos  administravimo  kokybė;

7.3.   sumažės klientų pasitikėjimas Įstaigos teikiamomis paslaugomis;

7.4.   galimai sumažės Įstaigos ekonominis potencialas;

7.5.   sumažės visuomenės pasitikėjimas Įstaigos veikla.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidrią ir veiksmingą Įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekti, kad visos Įstaigoje gaunamos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, skaidriai ir racionaliai.
 3. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

10.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos socialinių paslaugų sistemoje programos priemonių įgyvendinimą;

10.2.  nustatyti Įstaigoje veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

10.3.    įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

10.4.   teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

10.5.  skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

10.6.  programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų socialinių paslaugų teikimo sistemoje, visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas kliento teises ir laisves, Įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

10.7.  ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje.

 1. Įstaigoje nustatyti  veiklos sritis, kuriose galima didesnė tikimybė pasireikšti korupcijai.
 2. Sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą.
 3. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programos nuostatas, tikslinga paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 4. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės:

14.1. korupcijos rizikos analizė Įstaigoje;

14.2.  korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas;

14.3.   Įstaigos darbuotojų mokymas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą Įstaigoje.

IV. ANTIKORUPCINĖ PREVENCIJA

 1.  Antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją.
 2.  Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:

16.1. Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytos korupcijos atvejus;

16.2.   Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

16.3.   Priemonės, susijusios su darbuotojų antikorupciniu mokymu ir informavimu apie nustatytą korupcinę veiką nurodytos Programos įgyvendinimo priemonių plane.

V. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 1. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:

17.1. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

17.2.   Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos, išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją. Kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus;

17.3.   Gavus informacijos dėl galimų korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą.

 VI. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 1. Programa siekiama tokių rezultatų:

18.1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

18.2.   Padidinti nepakantumą korupcijai;

18.3.   Pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;

18.4.   Padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga. 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
 

 1.  Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2.  Korupcinė situacija vertinama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kiekvienais metais.
 3.  Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Įstaigos vadovo įsakymu.