Korupcijos prevencijos ataskaita

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos „Vilties erdvė”  direktoriaus 
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.  V7-50

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ” 
 2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Informacija apie vykdymą

Galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos priemonių planą

1.

Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą 2020 m. Direktorius 2019 m. IV
ketvirtis
Įvykdyta, įvertinta programa

2.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti Įstaigos Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planą 2019 m. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje 2019 m. I
ketvirtis
Įvykdyta, paskelbta įstaigos svetainėje www.viltieserdve.lt 

3.

Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Programos ir jos įgyvendinimo priemonių, spręsti dėl Programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano papildymo (pakeitimo).
Direktorius ir Asmuo,    atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Gavus pasiūlymą 2019 m. pasiūlymų negauta

Įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Įstaigoje

4.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Kasmet iki gruodžio 31 d. Įvertinta

 Ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje

5.

Įstaigos darbuotojus    supažindinti su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Nuolat Darbuotojų susirinkimuose supažindinti su korupcijos    prevencijos programa

6.

Siekiant išsiaiškinti korupcijos lygį, atlikti anoniminę apklausą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Kasmet I ketvirtis Atlikta 2019-02-08 anoniminė Įstaigos paslaugų gavėjų ir darbuotojų apklausa. Paslaugų gavėjai, jų globėjai/rūpintojai nurodė, kad už gautas paslaugas papildomai neatsilygina. Darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu kyšio nedavė.

 Didinti viešųjų pirkimų organizavimo, atlikimo skaidrumą ir kontrolę Įstaigoje

7.

Įstaigos svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planą.

 

VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas

Kasmet iki kovo 15 d.

 

Paskelbta

 

8.

Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų organizatorius ir komisija būtų    deklaravę nešališkumą. Direktorius
VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas
Nuolat Visi komisijos nariai deklaravo nešališkumą

9.

Vykdant viešuosius pirkimus, vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir nepažeisti skaidrumo, nešališkumo, protingumo bei naudingumo Įstaigai principų. Direktorius
VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje
Nuolat Vykdant 2019 m. viešuosius pirkimus, korupcijos atvejų nenustatyta

 Šviesti korupcijos prevencijos klausimais

10.

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti korupcijos prevencijos    programą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Nuolat Skelbiama interneto svetainėje

 Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatyti atvejus

11.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką Įstaigoje, nedelsiant informuoti direktorių. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Nedelsiant gavus pranešimą 2019 m. pranešimų negauta

12.

Įstaigos internetinėje svetainėje apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Per 10 d. dienų nuo informacijos gavimo 2019 m. korupcijos atvejų nenustatyta

13.

Gavus skundą dėl galimos korupcinės veikos, organizuoti patikrinimus Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje Nedelsiant 2019 m. skundų negauta

Parengė už korupcijos prevenciją   ir kontrolę Įstaigoje atsakinga I. Gonczar, tel. (8 443) 55 182.