Korupcijos prevencijos ataskaita

 

                                                     PATVIRTINTA

                                                     Viešosios įstaigos „Vilties erdvė” direktoriaus

                                                     2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V7-115

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ”

2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ  PLANO VYKDYMO ATASKAITA

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Informacija apie vykdymą

 

Galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos priemonių planą

1.

Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą 2023 m.

Direktorius

2023 m. IV

ketvirtis

Įvykdyta, įvertinta programa

2.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti Įstaigos Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planą 2023 metams

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

2023 m. I

ketvirtis

Įvykdyta, paskelbta įstaigos svetainėje www.viltieserdve.lt

3.

Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Programos ir jos įgyvendinimo priemonių, spręsti dėl Programos ir jos

įgyvendinimo priemonių plano papildymo (pakeitimo)

Direktorius ir  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Gavus pasiūlymą

2023 m. pasiūlymų negauta

 

Įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Įstaigoje

4.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Kasmet iki gruodžio 31 d.

Įvertinta

 

Ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje

5.

Įstaigos darbuotojus supažindinti su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Nuolat

Darbuotojų susirinkimuose supažindinti su korupcijos prevencijos   programa

6.

Siekiant išsiaiškinti korupcijos lygį, atlikti anoniminę apklausą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Kasmet I ketvirtis

Atlikta 2023-03-31 anoniminė Įstaigos paslaugų gavėjų ir darbuotojų apklausa. Paslaugų gavėjai, jų globėjai / rūpintojai nurodė, kad už gautas paslaugas papildomai neatsilygina. Darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu kyšio nedavė.

 

 

 

Didinti viešųjų pirkimų organizavimo, atlikimo skaidrumą ir kontrolę Įstaigoje

7.

Įstaigos svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planą

 

 

VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas

 

Kasmet iki kovo 15 d.

 

 

 

Paskelbta

 

 

8.

Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų organizatorius ir komisija būtų deklaravę nešališkumą

Direktorius

VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas

Nuolat

Visi komisijos nariai deklaravo nešališkumą

9.

Vykdant viešuosius pirkimus, vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir nepažeisti skaidrumo, nešališkumo, protingumo bei naudingumo Įstaigai principų

Direktorius

VšĮ „Vilties erdvė“ ūkio dalies vedėjas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Nuolat

Vykdant 2023 m. viešuosius pirkimus, korupcijos atvejų nenustatyta

 

 

Šviesti korupcijos prevencijos klausimais

10.

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Nuolat

Skelbiama interneto svetainėje

 

Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatyti atvejus

11.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką Įstaigoje, nedelsiant informuoti direktorių

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Nedelsiant gavus pranešimą

2023 m. pranešimų negauta

12.

Įstaigos internetinėje svetainėje paskelbti apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Per 10 d. dienų nuo informacijos gavimo

2023 m. korupcijos atvejų nenustatyta

13.

Gavus skundą dėl galimos korupcinės veikos, organizuoti patikrinimus

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

Nedelsiant

2023 m. skundų negauta

 

Parengė už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje atsakinga A.Statkuvienė, tel. (8 443) 55 182.