Socialinio darbo metodinio centro veikla

šiuo metu patvirtintos šios programos:

  1. Kvalifikacijos kėlimo programasocialiniams darbuotojams „Tarpininko vaidmuo socialiniame darbe, dirbant su proto negalios asmenimis“ – kodas SD20170069. 

Mokymo trukmė – 16 akad. val. (8 teorinės val., 8 praktinės val.)
Mokymų vieta – VšĮ  „Vilties erdvė“ Grupinio gyvenimo namai Nr. 1, Šerkšnės g. 2, Mažeikiai.
Kaina vienam mokymo dalyviui –  37 €.
Mokymų data derinama individualiai, susirinkus grupei.

 

  1. Kvalifikacijos kėlimo programa individualios priežiūros personalui „Įžanginiai mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams, teikiantiems specialiąsias socialines paslaugas“ – kodas IPP2016009.

Mokymo trukmė – 40 akad. val. (20 teorinių val., 20 praktinių val.)
Mokymų vieta – VšĮ  „Vilties erdvė“ Grupinio gyvenimo namai Nr. 1, Šerkšnės g. 2, Mažeikiai.
Mokymo grupės dalyvių skaičius – (6  – 10 žmonių). Išklausiusiems mokymus išduodami pažymėjimai.
Kaina vienam mokymo dalyviui –  68 €.
Mokymų data derinama individualiai, susirinkus grupei.

 

Išsamesnė informacija ir registracija į mokymus telefonais: 
(8 443) 55 182;   8 652 34 431.

Metodinis centras – tai savo srities (darbo su  neįgaliaisiais) vadovaujantis centras, diegiantis ir taikantis naujus bei  pažangius socialinio darbo metodus, socialinių paslaugų rūšis ar formas, o taip  pat išlaikantis aukštą darbo kokybę bei aktyviai dalyvaujantis, skleidžiant  sukauptą ir išbandytą socialinio darbo gerąją patirtį, teikiant kvalifikuotą  metodinę pagalbą.

Pagrindinės metodinio centro funkcijos:

1.    Organizuoti pažangiais ir  naujoviškais socialinio darbo metodais grįstą įstaigos veiklą. 
2.    Nuolat analizuoti vykdomą veiklą,  taikomus pažangius socialinio darbo metodus, kaupti gerosios patirties  pavyzdžius, apibendrinti rezultatus ir skleisti juos kitiems socialinių  paslaugų teikėjams.
3.    Konsultuoti ir teikti metodinę  pagalbą socialinių paslaugų teikėjams.
4.    Organizuoti socialinių darbuotojų  kvalifikacijos kėlimo mokymus, rengti ir įgyvendinti socialinių darbuotojų bei  socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, jas registruoti  teisės aktų nustatyta tvarka.
5.    Vykdyti kitas šviečiamojo  pobūdžio programas (seminarus ir diskusijas, mokymo ciklus pagal specializuotas  temas, stažuotojų priėmimą ir jų konsultavimą), sudarant galimybes socialinio  darbo studentams atlikti praktiką.
6.    Bendradarbiauti su vietos ir  užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus  atitinkantį, socialinių paslaugų tinklą.