Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas

                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                    Viešosios įstaigos „Vilties erdvė” direktoriaus

                                                                                                                                                    2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V7-148

 

                                                                         KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ

                                                                                             VYKDYMO PLANAS 2023 METAMS

 

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

1

2

3

4

1.

Skatinti darbuotojus bei paslaugų gavėjus, jų globėjus / rūpintojus pranešti apie korupcijos atvejus

Individualių pokalbių, susirinkimų metu, el. paštu

 Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

2.

Ugdyti antikorupcinę Įstaigos darbuotojų kultūrą

Nuolat

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

3.

Tikslinti, papildyti ir koreguoti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas ir tvarką

Nuolat

Direktoriaus paskirti atsakingi darbuotojai

4.

Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti savo įtarimus dėl galimos personalo     korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Nuolat

Direktorius

5.

Skelbti Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planą interneto svetainėje

I ketvirtis

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

6.

Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų tyrimas bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos vertinimas

Nuolat

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

7.

Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą Įstaigoje bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka   informuoti direktorių.

Nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

8.

Analizuoti paslaugų gavėjų, jų globėjų / rūpintojų ir darbuotojų pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Įstaigoje

Gavus pasiūlymą

Direktorius

9.

Įstaigos     interneto     svetainėje     skelbti informaciją apie korupcinio pobūdžio   nusikalstamas veikas Įstaigoje padariusius asmenis

Per 10 d. nuo informacijos gavimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

10.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę

Kasmet iki gruodžio 31 d.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

11.

Siekiant išsiaiškinti korupcijos lygį atlikti anoniminę apklausą

Kasmet I ketvirtis

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

12.

Gavus skundą dėl galimos korupcinės veikos organizuoti patikrinimus

Nedelsiant

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

13.

Didinti viešųjų pirkimų organizavimo, atlikimo skaidrumą ir kontrolę Įstaigoje

Nuolat

Direktorius

Ūkio dalies vedėjas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

 

Parengė už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje atsakinga A.Statkuvienė, tel. (8 443) 55 182.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________