Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas 2020 metams

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. V7-51

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO PLANAS 2020 METAMS

 

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas  vykdytojas

1

2

3

4

1.

Skatinti darbuotojus bei paslaugų gavėjus, jų globėjus/rūpintojus pranešti apie korupcijos atvejus. Individualių pokalbių, susirinkimų metu, el. paštu

  Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

2.

Ugdyti antikorupcinę Įstaigos darbuotojų kultūrą.

Nuolat

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

3.

Tikslinti, papildyti ir koreguoti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas ir tvarką.

Nuolat

Direktoriaus paskirti atsakingi darbuotojai

4.

Sudaryti  sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Nuolat

Direktorius

5.

Skelbti Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planą interneto svetainėje.

I ketvirtis

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

6.

Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų tyrimas bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos vertinimas.

Nuolat

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

 

7.

Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą Įstaigoje bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti direktorių.

 

Nuolat

 Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

8.

Analizuoti paslaugų gavėjų, jų globėjų/rūpintojų ir darbuotojų pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Įstaigoje

Gavus  pasiūlymą

 Direktorius

9.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Įstaigoje padariusius asmenis.

 

Per 10 d. nuo informacijos gavimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

10.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę

Kasmet iki gruodžio 31d.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

11.

Siekiant išsiaiškinti korupcijos lygį atlikti anoniminę apklausą

Kasmet I ketvirtis

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

12.

Gavus skundą dėl galimos korupcinės veikos organizuoti patikrinimus

Nedelsiant

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje

13.

Didinti viešųjų pirkimų organizavimo, atlikimo skaidrumą ir kontrolę Įstaigoje

Nuolat

Direktorius

Ūkio d. vedėjas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje