Nuostatai

 

 

 

Nuostatai

 PATVIRTINTA

                              Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                              2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V7-9 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NR. 1 NUOSTATAI 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Grupinio gyvenimo namų Nr. 1(toliau – Gyvenimo namai) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Gyvenimo namai yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Gyvenimo namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II. GYVENIMO NAMŲ TIKSLAS IR VEIKLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4. Gyvenimo namų tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad jie galėtų gyventi savarankiškai arba naudotis minimalia  darbuotojų pagalba.                                                                                                                                                                                                                                                     5. Gyvenimo namų veikloje vadovaujamasi Socialinės globos normų aprašo 4 priede nustatytomis normomis socialinės globos įstaigoms, teikiančioms ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia. Pagrindiniai veiklos principai yra:

5.1. teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

5.2. remiantis klientų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP);

5.3. organizuoti klientų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

5.4.   stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

5.5.  organizuoti ir teikti fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus individualius kliento poreikius ir būtinumą gauti dietinį maitinimą, pagal galimybes atsižvelgiant į  kliento, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus;

5.6.   užtikrinti saugią, tvarkingą, klientų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką.

III. GYVENIMO NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. Gyvenimo namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę: 

6.1. gauti informaciją iš Įstaigos Specialiųjų dirbtuvių apie klientų fizinės ir emocinės būklės pokyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;

6.2. gauti informaciją iš kliento globėjų, rūpintojų, esant poreikiui ir kitų šeimos narių ar artimų giminaičių apie kliento emocijų, sveikatos būklės, gyvenimo sąlygų pasikeitimus, kurie gali įtakoti įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;

6.3. gauti reikalingą informaciją iš Įstaigos administracijos;

6.4. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.                                                                                                                                                                                                                                                     7. Gyvenimo namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, privalo:

7.1.perduoti informaciją į Įstaigos Specialiąsias dirbtuves apie klientų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;

7.2.užtikrinti, kad teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su kliento sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant bus informuojami kliento globėjai, rūpintojai, esant poreikiui ir kiti šeimos nariai ar artimi giminaičiai;

7.3.sudaryti sąlygas Įstaigos klientams ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Gyvenimo namų atmosferoje.                                                                                                                                                                                                                                              IV. GYVENIMO NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS                                                                                                                                                                                                                                    8. Įstaigos struktūriniam padaliniui – Gyvenimo namams, vadovauja padalinio vyriausiasis socialinis darbuotojas.                                                                                                                                                                                                                                              9. Gyvenimo namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu. Metinis planas smulkiau detalizuojamas  ketvirčio socialinio darbo veiklos planuose.                                                                                                                                                                                                                                                   10. Metinį socialinio darbo veiklos planą sudaro Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 24 d., ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.

 1. Gyvenimo namuose apgyvendinami proto negalią turintys asmenys nuo 18 m., kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.                                                                                                                                            12. Į Gyvenimo namus nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

12.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

12.2. sergantys:

                    12.2.1. ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;

                    12.2.2. aktyviąja tuberkulioze;

                    12.2.3. odos infekcinėmis ligomis;

                    12.2.4. lytiškai plintančiais susirgimais, AIDS;

                    12.2.5. lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

 12.3. asmenys, kuriems  reikalinga nuolatinė gydytojo priežiūra.                                                                                                                                                                                                                                                    13. Dėl šių kontraindikacijų nebuvimo turi būti pateiktos specialistų išvados formoje 027/a.                                                                                                                                                                                                                                                          14. Asmenys į Gyvenimo namus priimami pasirašius trišalę sutartį tarp Mažeikių rajono savivaldybės administraciją atstovaujančio asmens, socialinių paslaugų teikėjo – viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo ir paslaugas gaunančio asmens arba jo globėjo, rūpintojo. 

15. Asmeniui sutinkant mokėti visą paslaugos kainą, pasirašoma dvišalė sutartis tarp socialinių paslaugų teikėjo – viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo ir paslaugas gaunančio asmens arba jo globėjo, rūpintojo. 

16. Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį supažindina (jam suprantama forma) su Gyvenimo namų aplinka ir vidaus tvarkos taisyklėmis klientams.

17. Socialiniai darbuotojai klientui sudaro individualios socialinės globos planą (ISGP), kuriame pateikiama informaciją apie klientą, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.

18. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.

19. Kartą per mėnesį organizuojami Gyvenimo namų darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.

20. Gyvenimo namuose veikia Gyventojų taryba, kurią sudaro pirmininkas ir 2 tarybos nariai,  socialinį darbą dirbantis darbuotojas. Tai įstaigos klientų savivaldos institucija, turinti savo nuostatus.  Atstovai į šią tarybą renkami įstaigos gyventojų susirinkimuose kas dvejus metus. Gyventojų tarybos eiliniai susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Esant poreikiui gali vykti dažniau (neeiliniai susirinkimai). Gyventojų tarybai padeda ir kuruoja visą veiklą socialinį darbą dirbantis darbuotojas.

21. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą per mėnesį) ir ne planinius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus klientams.

22. Gyvenimo namuose gyventojams teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.), maitinimas, ugdymo organizavimas,  sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), transporto paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Organizuojamos ugdymo (asmenims iki 21 m.), psichologinės – psichoterapinės pagalbos bei sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugos – būtina medicininė pagalba ir priežiūra, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus ir tik tiek, kiek tai gali suteikti paslaugų teikėjas – Įstaiga, ir jei nekalbama apie ligą, kuri turi būti gydoma sveikatos priežiūros įstaigoje.

23. Darbuotojai gyvenimo namuose dirba pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą slenkantį darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.

24. Darbo dienomis dirba vyriausiasis socialinis darbuotojas, kuris organizuoja Gyvenimo namų darbą, tvarko privalomąją dokumentaciją, bendradarbiauja su bendrosios praktikos slaugytoju, organizuojant klientų apsilankymą pas medikus (vykdo jų nurodymus), užtikrina visapusišką klientų atstovavimą ir tarpininkavimą įvairiose įstaigose.

 

25. Gyvenimo namuose darbas organizuojamas 2-jose grupėse. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai dirba pagal slenkantį grafiką. Darbo dienomis gyventojams grįžus iš Specialiųjų dirbtuvių, Gyvenimo namuose dirba du socialinio darbuotojo padėjėjai (kiekvienoje grupėje po vieną) ir socialinis darbuotojas, kuris organizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų darbą, tvarko privalomą dokumentaciją, veda grupinius užsiėmimus, dirba individualiai su klientais, užsiima kita bendra veikla. Poilsio ir švenčių dienomis dirba trys darbuotojai (du socialinio darbuotojo padėjėjai ir socialinis darbuotojas arba užimtumo specialistas). Šeštadieniais – atsižvelgiant į kiekvieno kliento galimybes ir poreikius organizuojama įvairi darbinė veikla (patalpų, kambarių tvarkymas ir valymas, skalbimas, rūbų tvarkymas, darbas virtuvėje, sodo – daržo darbai). Sekmadieniai ir švenčių dienos yra skirtos poilsiui (išvykos į miestą, gamtą, šeimos narių, artimųjų, draugų lankymas). Nakties metu dirba vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris, esant reikalui, privalo klientams suteikti būtiną pagalbą iki kol atvyks reikalingos tarnybos specialistai. Visų socialinėje srityje dirbančių darbuotojų darbą organizuoja ir kontroliuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo padėjėjai dirba grafike nustatytu laiku pagal suminę darbo laiko apskaitą.

26. Gyventojams dėl ligos neišvykus į dienos socialinės globos įstaigą ar esant kitoms svarbioms priežastims, koreguojamas Gyvenimo namų grafikas, pakeičiant darbuotojų darbo laiką taip, kad su neišvykusiu asmeniu dirbtų 1 darbuotojas.

27. Po 4 darbo valandų darbuotojams suteikiama 30 min. pietų pertrauka, kuri neįskaitoma į darbo laiką, pertrauka nurodoma darbo grafike. Darbuotojams, kurie dėl darbo pobūdžio negali turėti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, šią pertrauką nurodant darbo sutartyje ir darbo grafike.

28. Gyvenimo namai yra atvira įstaiga. Gyvenimo namai atidaryti iki 22.00 val. (vasarą iki 23.00 val.).

29. Gyvenimo namuose pirmame aukšte yra 4 vienviečiai ir 2 dviviečiai kambariai, mansardoje – 6 vienviečiai ir 1 dvivietis kambarys. Asmeniui yra užtikrintas privatumas. 

30. Bendram naudojimui Gyvenimo namuose pirmame aukšte ir mansardoje yra įrengtos 3 atskiros higienos patalpos su WC  ir voniomis (arba dušo kabinomis). 

31. Gyvenimo namuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema.

32. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į gyventojo norą bei Gyvenimo namų vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam klientui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti klientams spręsti problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.

33. Gyventojams sudaryta galimybė saugiai laikyti savo pinigus, asmens dokumentus seife. Gyventojui pageidaujant pinigai išduodami pasirašytinai. Neveiksniems gyventojams piniginius reikalus padeda tvarkyti „Savas asmuo“. Visiems gyventojams yra vedamos pinigų apskaitos kortelės.

34. Maitinimas Gyvenimo namų klientams  darbo dienomis teikiamas tris  kartus per dieną (2 kartus – priešpiečius ir pietus valgo Sp. dirbtuvėse), poilsio ir švenčių dienomis penkis kartus per dieną. Gyvenimo namų vyriausias socialinis darbuotojas sudarinėja savaitės ir dienos meniu atsižvelgdamas į gyventojų pageidavimus, kontroliuoja maisto produktų kokybę.

35. Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes bei pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Kiekvienoje Gyvenimo namų grupėje  yra įrengtos virtuvėlės, kuriose gyventojai patys gali  gamintis maistą savo reikmėms bei tvarkytis savo buitį su minimalia darbuotojų pagalba.  

36. Esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška, jautri budinčio darbuotojo pagalba valgant.

37. Gyventojui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ir vandens.

38. Klientus, išvykstančius ir atvykstančius Įstaigos transportu, pasitinka ir palydi dirbantis darbuotojas.

39. Gyvenimo namų klientai, kurie  pakankamai gerai orientuojasi laiko ir erdvės atžvilgiu, kuriems nereikalinga nuolatinė priežiūra, gali savarankiškai išeiti iš namų, prieš tai užsiregistravę išvykimo žurnale.

40. Gyventojai, kuriems apribotas veiksnumas ar reikalinga nuolatinė socialinė globa, iš Gyvenimo namų gali išeiti tik su lydinčiu asmeniu arba budinčiu darbuotoju.

41. Visi socialinį darbą dirbantys Gyvenimo namų darbuotojai yra atsakingi už gyventojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, kai yra reikalinga skubi medikų pagalba, socialinis darbuotojas (jo nesant soc. darbuotojo padėjėjas) suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia greitąją pagalbą, informuoja vadovybę ir gyventojo artimuosius.

42. Asmeniui gydytojo paskirti vaistai yra saugomi Grupinio gyvenimo namų Nr.2 medicinos kabinete užrakinamoje medikamentų spintoje. Už medikamentų gavimą, išdalinimą ir saugojimą Gyvenimo namuose yra atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas (bendrosios praktikos slaugytojo paslaugą Įstaiga perka). Medikamentus gyventojui išduoda budintis darbuotojas, vadovaudamasis bendrosios praktikos slaugytojo nurodyta tvarka. Už sveikatos priežiūros organizavimą atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas, kuris žino medikamentų užsakymo, priėmimo, saugojimo, vartojimo, nurašymo bei netinkamų vartoti  medikamentų sunaikinimo tvarką.

43. Gyvenimo namuose  yra vedamas „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalas“, kuriame registruojami  nelaimingi įvykiai susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais  ar asmens teisių pažeidimais, darbuotojų susirinkimuose analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.

44. Ekstremalių situacijų metu (gaisro, sprogimo, pastato griūties ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojasi (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečia reikalingas gelbėjimo tarnybas. Už klientų evakuaciją atsakingi tiesiogiai su klientais dirbantys asmenys.

45. Gyvenimo namų hole yra skundų ir pageidavimų dėžutė, skirta užrašytiems skundams ir pageidavimams sudėti. Gyventojai ar jų tėvai/globėjai gali parašyti savo skundus ir pageidavimus (klientai, nesugebantys parašyti patys, pagalbos gali kreiptis į jam priskirtą „Savą asmenį“). Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas gautus skundus ar pageidavimus registruoja „Klientų, jų tėvų/globėjų skundų ir pageidavimų registre“ ir išnagrinėja. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, nustatęs rimtas skundų ar pageidavimų priežastis, kreipiasi į Įstaigos direktorių, pateikdamas pasiūlymus dėl šių priežasčių šalinimo. 

46. Visi Gyvenimo namų darbuotojai privalo rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis Įstaigos technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti elektrą, vandenį ir kitus išteklius.

47. Inventoriui sugedus ar jį sugadinus, Įstaigos darbuotojai nedelsiant turi apie tai informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ar Įstaigos ūkio dalies vedėją. (Nustačius, kad inventorių sąmoningai ir tyčia sugadino gyventojas ar darbuotojas, jis už padarytą materialinę žalą apmoka iš savo lėšų).

48. Gyvenimo namų darbuotojai, palikdami Gyvenimo namus darbo tikslais, turi apie tai informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Įstaigos direktoriaus sutikimą.

49. Gyvenimo namų darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.

V. GYVENIMO NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

50. Gyvenimo namų metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

51. Gyvenimo namų veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

                PATVIRTINTA

                           Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                           2015 m. liepos 31 d. Įsakymu Nr.V7-9

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NR. 2 NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Grupinio gyvenimo namų Nr. 2 (toliau – Gyvenimo namai) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Gyvenimo namai yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Gyvenimo namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.                                                                                                                                                                                                                                                 II. GYVENIMO NAMŲ TIKSLAS IR VEIKLA 
 1. Gyvenimo namų tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad jie galėtų gyventi oriai pasinaudojant nuolatine darbuotojų pagalba.
 2. Gyvenimo namų veikloje vadovaujamasi Socialinės globos normų aprašo 4 priede nustatytomis normomis grupinio gyvenimo namams, teikiantiems ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su  negalia. Pagrindiniai veiklos principai yra:

5.1. teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

5.2. remiantis klientų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP);

5.3. organizuoti klientų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, dienos užimtumą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

5.4. stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

5.5. organizuoti ir teikti fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus individualius kliento poreikius ir svarbą gauti dietinį maitinimą, pagal galimybes atsižvelgiant į kliento, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus;

5.6. užtikrinti saugią, tvarkingą, klientų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką. 

III. GYVENIMO NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Gyvenimo namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę:

6.1.  gauti informaciją iš kliento globėjų, rūpintojų, esant poreikiui ir kitų šeimos narių ar artimų giminaičių apie kliento emocijų, sveikatos būklės, gyvenimo sąlygų pasikeitimus, kurie gali įtakoti įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;

6.2. gauti reikalingą informaciją iš Įstaigos administracijos;

6.3. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 1. Gyvenimo namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, privalo:

7.1.  sudaryti sąlygas Įstaigos klientams ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Gyvenimo namų atmosferoje.

7.2.  užtikrinti, kad teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su kliento sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant bus informuojamas Įstaigos vadovas, kliento globėjai, rūpintojai, esant poreikiui ir kiti šeimos nariai ar artimi giminaičiai. 

IV. GYVENIMO NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 1. Įstaigos struktūriniam padaliniui – Gyvenimo namams, vadovauja padalinio vyriausiasis       socialinis darbuotojas.
 2. Gyvenimo namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu. Metinis planas smulkiau detalizuojamas ketvirčio socialinio darbo veiklos planuose.
 3. Metinį socialinio darbo veiklos planą sudaro Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 24 d., ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.
 4. Gyvenimo namuose apgyvendinami sunkią proto negalią turintys asmenys nuo 18 m., kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
 5. Į Gyvenimo namus nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

12.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

12.2.   sergantys:

12.2.1.  ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;

12.2.2. aktyviąja tuberkulioze;

12.2.3. odos infekcinėmis ligomis;

12.2.4. lytiškai plintančiais susirgimais, AIDS;

12.2.5. lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

12.3. asmenys, kuriems  reikalinga nuolatinė gydytojo priežiūra

13. Dėl šių kontraindikacijų nebuvimo turi būti pateiktos specialistų išvados formoje 027/a.

14. Asmenys į Gyvenimo namus priimami pasirašius trišalę sutartį tarp Mažeikių rajono savivaldybės administraciją atstovaujančio asmens, socialinių paslaugų teikėjo – viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo ir paslaugas gaunančio asmens arba jo globėjo, rūpintojo.

15. Asmeniui sutinkant mokėti visą paslaugos kainą, pasirašoma dvišalė sutartis tarp socialinių paslaugų teikėjo – viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo ir paslaugas gaunančio asmens arba jo globėjo, rūpintojo.

16. Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį supažindina (jam suprantama forma) su Gyvenimo namų aplinka ir vidaus tvarkos taisyklėmis klientams.

17. Socialiniai darbuotojai klientui sudaro individualios socialinės globos planą (ISGP) mėnesio laikotarpyje, kuriame pateikiama informacija apie klientą, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.

18. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.

19. Kartą per mėnesį organizuojami Gyvenimo namų darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.

20. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą per mėnesį) ir neplaninius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus klientams.

21. Gyvenimo namuose gyventojams teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (piešimas, lipdymas, siuvimas, siuvinėjimas ir pan.), maitinimas, transporto paslaugos, asmeninės higienos paslaugos (skalbimo paslaugos ir pan.) bei pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, laisvalaikio organizavimo bei kitos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį reikalingos paslaugos. Organizuojamos ugdymo (asmenims iki 21 m.), psichologinės – psichoterapinės pagalbos bei sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugos – būtina medicininė pagalba ir priežiūra, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus ir tik tiek, kiek tai gali suteikti paslaugų teikėjas – Įstaiga, ir jei nekalbama apie ligą, kuri turi būti gydoma sveikatos priežiūros įstaigoje.

22. Darbuotojai Gyvenimo namuose dirba pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą slenkantį darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.

23. Darbo dienomis dirba vyriausiasis socialinis darbuotojas, kuris organizuoja Gyvenimo namų darbą, tvarko privalomąją dokumentaciją, bendradarbiauja su bendrosios praktikos slaugytoju, organizuojant klientų apsilankymą pas medikus (vykdo jų nurodymus), užtikrina visapusišką klientų atstovavimą ir tarpininkavimą įvairiose įstaigose.

24. Gyvenimo namuose darbas organizuojamas 2-jose grupėse. Darbo dienomis Gyvenimo namuose dirba užimtumo specialistas, socialinis darbuotojas (kiekvienoje grupėje pamainomis po vieną) ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Socialinis darbuotojas ir užimtumo specialistas veda grupinius užsiėmimus, dirba individualiai su klientais, tvarko privalomąją dokumentaciją bei užsiima kita, veiklos planuose numatyta, bendra veikla. Socialinio darbuotojo padėjėjai padeda specialistams vesti užsiėmimus, prižiūri neįgaliuosius. Darbo dienomis vakarais, poilsio ir švenčių dienomis dirba socialinio darbuotojo padėjėjai. Šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos yra skirtos poilsiui (išvykoms į miestą, gamtą, šeimos narių, artimųjų, draugų lankymams). Nakties metu dirba vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris, esant reikalui, privalo klientams suteikti būtiną pagalbą iki kol atvyks reikalingos tarnybos specialistai. Visų socialinėje srityje dirbančių darbuotojų darbą organizuoja ir kontroliuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo padėjėjai dirba grafike nustatytu laiku pagal suminę darbo laiko apskaitą.

25. Po 4 darbo valandų darbuotojams suteikiama 30 min. pietų pertrauka, kuri neįskaitoma į darbo laiką, pertrauka nurodoma darbo grafike. Darbuotojams, kurie dėl darbo pobūdžio negali turėti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, šią pertrauką įskaitant į darbo laiką ir nurodant darbo sutartyje ir darbo grafike.

26. Gyvenimo namai yra atvira įstaiga. Gyvenimo namai atidaryti iki 22.00 val. (vasarą iki 23.00 val.).

27. Gyvenimo namuose yra 6 vienviečiai ir 2 dviviečiai kambariai – vienas dvivietis kambarys skirtas moterų, antras vyrų apgyvendinimui. Dviviečiuose kambariuose nuolatinai gyvena 1 asmuo (1 vieta skirta trumpalaikei socialinei globai). Asmeniui yra užtikrintas privatumas.

28. Prie kiekvieno gyvenamojo kambario yra atskiros asmens higienos patalpos – WC su dušu. Bendram naudojimui Gyvenimo namuose yra įrengtos 2 atskiros higienos patalpos su WC  ir voniomis. Iš jų viena yra pakeliama ir pritaikyta neįgaliųjų maudymui, pasinaudojant keltuvo pagalba.

29. Gyvenimo namuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema.

30. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į gyventojo norą bei Gyvenimo namų vyriausiojo  socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam klientui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti klientams spręsti problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.

31. Gyventojams sudaryta galimybė saugiai laikyti savo pinigus, asmens dokumentus vyriausiojo socialinio darbuotojo kabinete. Gyventojui pageidaujant, pinigai išduodami pasirašytinai. Neveiksniems gyventojams piniginius reikalus padeda tvarkyti „Savas asmuo“. Visiems gyventojams yra vedamos pinigų apskaitos kortelės.

32. Maitinimas Gyvenimo namų klientams teikiamas penkis kartus per dieną. Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į gyventojų sveikatą, pageidavimus bei Įstaigos galimybes, sudaro savaitės ir dienos meniu, yra atsakingas už maisto produktų savalaikį užsakymą, paskirstymą bei gaunamų maisto produktų kokybės, maisto ruošimo, laikymo ir išdalinimo kontrolę.      

33. Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes bei pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Gyvenimo namuose yra 2 mini virtuvėlės ir 2 valgomieji, kuriuose gyventojai su darbuotojų pagalba mokosi minimalių maisto paruošimo ir stalo serviravimo įgūdžių.

34. Esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška, jautri budinčio darbuotojo pagalba valgant.

35. Gyventojui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ir vandens..

36. Įstaigos transportu išvykstančius ir atvykstančius klientus pasitinka ir palydi darbuotojai..

37. Gyvenimo namų klientai išeiti iš namų gali tik su lydinčiu asmeniu (prieš tai užsiregistravę išvykimo žurnale) arba su lydinčiu Gyvenimo namų darbuotoju.

38. Gyventojai, kuriems apribotas veiksnumas ar reikalinga nuolatinė socialinė globa, iš Gyvenimo namų gali išeiti tik su lydinčiu asmeniu arba budinčiu darbuotoju.

39. Visi socialinių paslaugų srityje dirbantys darbuotojai yra atsakingi už gyventojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, kai yra reikalinga skubi medikų pagalba, socialinis darbuotojas (jo nesant socialinio darbuotojo padėjėjas) suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia greitąją pagalbą, informuoja vadovybę ir gyventojo artimuosius.

40. Asmeniui gydytojo paskirti vaistai yra saugomi medicinos kabinete užrakinamoje medikamentų spintoje ir gyventojui išduodami pagal gydytojo nurodymus. Už medikamentų gavimą, išdalinimą ir saugojimą Gyvenimo namuose yra atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas (bendrosios praktikos slaugytojo paslaugą Įstaiga perka). Medikamentus gyventojui išduoda budintis darbuotojas, vadovaudamasis bendrosios praktikos slaugytojo nurodyta tvarka. Už sveikatos priežiūros organizavimą atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas žino medikamentų užsakymo, priėmimo, saugojimo, vartojimo, nurašymo bei netinkamų vartoti  medikamentų sunaikinimo tvarką.

41. Gyvenimo namuose yra vedamas „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalas“, kuriame registruojami nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, darbuotojų susirinkimuose analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.

42. Ekstremalių situacijų metu (gaisro, sprogimo, pastato griūties ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojami (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečiamos reikalingos gelbėjimo tarnybos. Už klientų evakuaciją atsakingi tiesiogiai su klientais dirbantys asmenys.

43. Gyvenimo namų hole yra skundų ir pageidavimų dėžutė, skirta užrašytiems skundams ir pageidavimams sudėti. Gyventojai ar jų tėvai/globėjai gali parašyti savo skundus ir pageidavimus (klientai, nesugebantys parašyti patys, pagalbos gali kreiptis į jam priskirtą „Savą asmenį“). Gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas gautus skundus ar pageidavimus registruoja „Klientų, jų tėvų/globėjų skundų ir pageidavimų registre“ ir išnagrinėja. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, nustatęs rimtas skundų ar pageidavimų priežastis, kreipiasi į Įstaigos direktorių, pateikdamas pasiūlymus dėl šių priežasčių šalinimo.

44. Visi Gyvenimo namų darbuotojai privalo rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis Įstaigos technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti elektrą, vandenį ir kitus išteklius.

45. Inventoriui sugedus ar jį sugadinus, Įstaigos darbuotojai nedelsiant turi apie tai informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ar Įstaigos ūkio dalies vedėją. (Nustačius, kad inventorių sąmoningai ir tyčia sugadino gyventojas ar darbuotojas, jis už padarytą materialinę žalą apmoka iš savo lėšų).

46. Gyvenimo namų darbuotojai, palikdami Gyvenimo namus darbo tikslais, turi apie tai informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Įstaigos direktoriaus sutikimą.

47. Gyvenimo namų darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti Gyvenimo namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.                                                                                                                                                                                                                                                    V. GYVENIMO NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

48. Gyvenimo namų metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.                                                                                                                                                                                                                                                VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Gyvenimo namų veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 __________________________

                                PATVIRTINTA

       Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V7-56

  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Specialiųjų dirbtuvių (toliau – Specialiosios dirbtuvės) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Specialiosios dirbtuvės yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Specialiosios dirbtuvės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.                                                                                                                                                                                                                                                 II. SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ TIKSLAS IR VEIKLA
 4. Specialiųjų dirbtuvių tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnias, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį.
 5. Specialiųjų dirbtuvių veikla:

5.1. teikti dienos socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

5.2.  remiantis klientų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP);

5.3.  organizuoti klientų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

5.4.   stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

5.5.  organizuoti kasdieninę, planinę ir individualią mitybą, atsižvelgiant į klientų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas bei teikti maitinimą;

5.6.   užtikrinti saugią, tvarkingą, klientų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką.

III. SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Specialiosios dirbtuvės, vykdydamos nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę:

6.1.   gauti informaciją iš Įstaigos Gyvenimo namų apie klientų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;

6.2.   gauti informaciją iš tėvų, globėjų/rūpintojų ar kitų šeimos narių apie klientų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, kurie gali įtakoti Įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;

6.3.  naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 1. Specialiosios dirbtuvės, vykdydamos nuostatuose numatytą veiklą, privalo:

7.1.  sudaryti sąlygas Įstaigos klientams ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Specialiųjų dirbtuvių atmosferoje;

7.2. perduoti informaciją į Įstaigos Gyvenimo namus apie klientų iš Gyvenimo namų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;

7.3. užtikrinti, kad teikiant dienos socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su kliento sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant bus informuojamas Įstaigos vadovas, kliento globėjai, rūpintojai, esant poreikiui ir kiti šeimos nariai ar artimi giminaičiai.

IV. SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Specialiosiose dirbtuvėse veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu.

9. Specialiųjų dirbtuvių darbo laikas nuo 08:00 val. iki 17:00 val. Šeštadienis ir sekmadienis yra poilsio dienos.

10. Specialiosiose dirbtuvėse klientams teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimo paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

11. Į Specialiąsias dirbtuves nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

11.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

11.2. sergantys:

                           11.2.1 ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;

                           11.2.2 aktyviąja tuberkulioze;

                           11.2.3 odos infekcinėmis ligomis;

                           11.2.4 lytiškai plintančiais susirgimais, AIDS;

                           11.2.5 lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

11.3. asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė gydytojo priežiūra. 

 1. Dėl šių kontraindikacijų nebuvimo turi būti pateiktos specialistų išvados formoje 027/a. 
 2. Prieš pradedant lankyti VšĮ „Vilties erdvė“ Specialiąsias dirbtuves, asmeniui, globėjui, rūpintojui, artimiesiems, giminaičiams yra sudarytos sąlygos apsilankyti Specialiosiose  dirbtuvėse  ir susipažinti su teikiamomis dienos socialinės globos paslaugomis. 
 3. Informacija apie Specialiųjų dirbtuvių teikiamas paslaugas ir veiklą yra pateikiama Įstaigos internetinėje svetainėje: http://www.viltieserdve.lt
 4. Asmuo į Specialiąsias dirbtuves priimamas, pasirašius trišalę sutartį tarp Mažeikių rajono savivaldybės administraciją atstovaujančio asmens, socialinių paslaugų teikėjo – viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo ir paslaugas gaunančio asmens arba jo globėjo/rūpintojo. 
 5. Specialiųjų dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį (jam suprantama forma), neveiksnaus asmens globėją/rūpintoją supažindina su Specialiųjų dirbtuvių aplinka ir vidaus tvarkos taisyklėmis klientams.
 6. Praėjus ne daugiau kaip 3 kalendorinėms dienoms nuo dienos socialinės globos paslaugų   teikimo asmeniui pradžios, tarp asmens ar globėjo/rūpintojo ir viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ atstovo pasirašoma dvišalė sutartis. Sutartyje yra nustatytos dienos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.
 7. Su sutartimi pagal galimybes ir esant poreikiui yra raštu supažindinami ir kiti asmenį prižiūrintys šeimos nariai ar artimieji giminaičiai.
 8. Specialiosiose dirbtuvėse organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių bei darbinių įgūdžių ugdymas. Sunkios negalios asmenų grupėje vyksta dienos užimtumas (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas bei palaikymas, piešimas, lipdymas, smėlio terapijos ir kt. užsiėmimai). Darbinių įgūdžių ugdymas organizuojamas siuvimo, popieriaus dirbinių–floristikos, rankdarbių ir stalystės – keramikos grupėse. Darbinių įgūdžių ugdyme dalyvauja asmenys, kurių sveikata ir gebėjimai leidžia užtikrinti saugos sveikatai ir gyvybei reikalavimus darbinių įgūdžių ugdymo grupėse.
 9. Socialiniai darbuotojai kartą savaitėje organizuoja temines popietes grupėse ir kartą savaitėje įvairaus pobūdžio bendrą veiklą (meninį užimtumą, išvykas, teminius pokalbius, šventinius renginius ir kt.) (tiksliau – laikas nurodomas einamojo ketvirčio socialinio darbo veiklos plane).
 10. Specialiųjų dirbtuvių lankytojams yra skirtos poilsio pertraukos, kurių laikas ir trukmė yra orientuoti į atskiros užimtumo grupės darbinės veiklos intensyvumą (tiksliau – laikas yra nurodomas konkrečios grupės informaciniame stende).
 11. Maitinimas Specialiųjų dirbtuvių klientams teikiamas du kartus per dieną (tiksliau laikas yra nurodomas grupių informaciniuose stenduose). Įstaigos dietistas sudarinėja kasdieninius, planinius ir individualius valgiaraščius klientams, kontroliuoja maisto produktų kokybę, gaminimo procesą, virtuvėje vykstantį darbą. Įstaiga maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas bei rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims.
 12. Pasibaigus dienos veiklos užsiėmimams, klientai su darbuotojais susitvarko savo darbo vietas ir  ruošiasi išvykimui namo.
 13. Klientus, vykstančius Įstaigos transportu, lydi direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, iš Įstaigos į automobilį palydi ir pasitinka vyriausiojo socialinio darbuotojo paskirti Įstaigos darbuotojai.
 14. Veiksnūs klientai, išvykstantys iš Specialiųjų dirbtuvių savarankiškai, pasirašo „Klientų išvykimo iš Specialiųjų dirbtuvių registracijos žurnale“. Neveiksnių klientų savarankiškas išvykimas iš Specialiųjų dirbtuvių ar išvykimas su globėjo/rūpintojo nurodytu lydinčiu asmeniu leistinas gavus globėjo/rūpintojo raštišką prašymą. Specialiųjų dirbtuvių darbuotojai neatsako už klientų išvykimą iš Specialiųjų dirbtuvių, esant globėjo/rūpintojo raštiškam prašymui leisti išvykti savarankiškai ar su nurodytu lydinčiu asmeniu.
 15. Specialiosiose dirbtuvėse veikia lankytojų taryba, kurią sudaro pirmininkas ir 2 tarybos nariai. Pirmininką ir tarybos narius renka visi Specialiųjų dirbtuvių klientai slapto balsavimo metu per ataskaitinį Specialiųjų dirbtuvių klientų susirinkimą, kuris vyksta kasmet rugsėjo mėnesį. Lankytojų tarybos nariais negali būti asmenys, esantys VšĮ „Vilties erdvė“ Gyventojų taryboje. Lankytojų tarybos eiliniai susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui gali vykti dažniau (neeiliniai susirinkimai). Lankytojų tarybos nariui padeda socialinis darbuotojas, o Tarybos pirmininko socialinis darbuotojas kuruoja visą Lankytojų tarybos veiklą.
 16. Specialiųjų dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas sudaro metinį socialinio darbo veiklos planą iki einamųjų metų gruodžio 24 d. ir ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.
 17. Socialiniai darbuotojai klientui sudaro individualios socialinės globos planą (ISGP), kuriame pateikiama informaciją apie klientą, jo šeimą, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.
 18. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu. 
 19. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą savaitėje) ir neplaninius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus klientams (tiksliau – individualių planinių užsiėmimų laikas nurodomas konkrečios grupės informaciniame stende).
 20. Socialiniai darbuotojai Asmens bylose vertina ir fiksuoja neįgaliųjų pasiekimus ir veiklos rezultatus, nuotaikas, elgesio ypatumus bei savo darbo rezultatus.
 21. Visi socialinį darbą dirbantys Specialiųjų dirbtuvių darbuotojai yra atsakingi už lankytojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, kai yra reikalinga skubi medikų pagalba, socialinis darbuotojas (jam nesant, užimtumo specialistas ar socialinio darbuotojo padėjėjas) suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia greitąją pagalbą, informuoja vadovybę ir kliento artimuosius. Vyriausiasis socialinis darbuotojas įvertina, išanalizuoja įvykį ir priima sprendimus, kaip analogiško įvykio išvengti ateityje. Visa tai užfiksuoja „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnale“.
 22. Siekiant užtikrinti klientams gydytojo paskirto gydymo tęstinumą ir esant raštiškam tėvų, globėjų/rūpintojų ar kitų šeimos narių prašymui, bendrosios praktikos slaugytojo paslaugas teikiantis darbuotojas (jam nesant grupių socialiniai darbuotojai), gydytojo nurodytu laiku pateikia klientui jo vartojamus vaistus. Kliento vartojamus vaistus tėvai (globėjai/ rūpintojai) ar kiti šeimos nariai turi pateikti originaliose pakuotėse, pridėdami gydytojų receptus (receptų kopijas) ar išrašus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriuose nurodomas vartojamų vaistų kiekis ir laikas. Medikamentai Specialiosiose dirbtuvėse saugomi medicinos kabinete, užrakinamoje medikamentų spintoje. Asmens tėvų, globėjų/rūpintojų ar kitų šeimos narių prašymai ir gydytojų receptai, jų kopijos bei  išrašai iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra saugomi Asmens byloje. 
 23. Ekstremalios situacijos metu, kurią lėmė techninės priežastys (gaisras, sprogimas, pastato griūtis ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojami (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečiamos reikalingos gelbėjimo tarnybos. Už klientų evakuaciją atsakingi vyriausiasis socialinis darbuotojas ir tiesiogiai su klientais dirbantys asmenys.
 24. Socialiniai darbuotojai planuoja klientų dienotvarkę pagal visų norus ir galimybes, sudaro budėjimo grafikus grupėse, valgykloje ir koridoriuje (tiksliau – budėjimo grafikas nurodomas grupių informaciniuose stenduose).
 25. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Specialiųjų dirbtuvių vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam klientui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti klientams spręsti asmenines problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.
 26. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Specialiųjų dirbtuvių vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, klientui su sunkia negalia įsakymu paskiria socialinio darbuotojo padėjėją – asmeninį asistentą, kuris, atsižvelgdamas į asmenų norus, padeda jiems atlikti kasdieninio gyvenimo funkcijas ir juos prižiūri, taip padėdamas asmeniui, gyventi visavertį gyvenimą.
 27. Užimtumo specialistai organizuoja klientų darbinį užimtumą, kartą per mėnesį vertina klientų darbinę veiklą ir kartą per ketvirtį supažindina klientus su saugos darbe instrukcija.
 28. Specialiųjų dirbtuvių poilsio kambaryje yra skundų ir pageidavimų dėžutė, skirta užrašytiems skundams ir pageidavimams sudėti. Klientai ar jų globėjai/rūpintojai gali parašyti savo skundus ir pageidavimus (klientai, nesugebantys parašyti patys, pagalbos gali kreiptis į jam priskirtą „Savą asmenį“). Specialiųjų dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas gautus skundus ar pageidavimus registruoja „Specialiųjų dirbtuvių klientų, jų globėjų/rūpintojų skundų ir pageidavimų registre“ ir nagrinėja. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, nustatęs rimtas skundų ar pageidavimų priežastis, kreipiasi į Įstaigos direktorių pateikdamas pasiūlymus dėl šių priežasčių šalinimo. 
 29. Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį vyksta Specialiųjų dirbtuvių darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.
 30. Darbuotojai Specialiosiose dirbtuvėse dirba pagal sudarytą ir Įstaigos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.
 31. Darbuotojo darbo laiko pradžia ir pabaiga bei pietų pertrauka yra nurodoma Įstaigos direktoriaus patvirtintame darbo grafike. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su  Įstaigos direktoriumi.
 32. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 33. Specialiųjų dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 22 d. atlieka Specialiųjų dirbtuvių veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą.                                                                                                                                                                                                                                                V. SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 34. Specialiųjų dirbtuvių metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.                                                                                                                                                                                                                                                 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 35. Specialiųjų dirbtuvių veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

SUSISIEKITE SU MUMIS

(8 443) 55 182

INFO@VILTIESERDVE.LT

VILNIAUS G. 2A, MAŽEIKIAI

Kurkime stiprią bendruomenę kartu!