Nuostatai

 

 

 

Nuostatai

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                                                                                      2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V7-46

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NR. 1 NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šie nuostatai reglamentuoja viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 (toliau – Namai) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Namai yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
 1. ASMENŲ PRIĖMIMAS Į NAMUS
 1. Asmenys į Namus priimami vadovaujantis „Paslaugų gavėjų priėmimo į viešąją įstaigą „Vilties erdvė“ tvarka“.

III. NAMŲ TIKSLAS IR VEIKLA

 1. Namų tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad jie galėtų gyventi savarankiškai arba naudotis minimalia darbuotojų pagalba.
 2. Namų veikloje vadovaujamasi Socialinės globos normų aprašo 4 priedo socialinės globos normomis. Namų veiklos principai yra:

6.1. teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

6.2. remiantis gyventojų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP);

6.3. organizuoti gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

6.4. stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

6.5. organizuoti ir teikti fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus individualius gyventojo poreikius ir būtinumą gauti dietinį maitinimą, pagal galimybes atsižvelgiant į  gyventojo, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus;

6.6. užtikrinti saugią, tvarkingą, gyventojų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką.

 1. NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę:
  • gauti informaciją iš Įstaigos Specialiųjų dirbtuvių apie gyventojų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;
  • gauti informaciją iš gyventojo globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimų giminaičių (gyventojui savo noru laikinai išvykus svečiuotis pas juos) apie gyventojo emocijų, sveikatos būklės, gyvenimo sąlygų pasikeitimus, kurie gali įtakoti Įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;

7.3. gauti reikalingą informaciją iš Įstaigos administracijos;

7.4. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 1. Namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, privalo:
  • perduoti informaciją į Įstaigos Specialiąsias dirbtuves apie gyventojų fizinės ir emocinės būklės pokyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;
  • užtikrinti, kad teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai bus informuojamas gyventojo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimi giminaičiai;
  • sudaryti sąlygas Įstaigos gyventojams ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Namų atmosferoje.
 2. NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
 3. Įstaigos struktūriniam padaliniui – Namams, vadovauja padalinio vyriausiasis socialinis darbuotojas.
 4. Namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu. Metinis planas smulkiau detalizuojamas ketvirčio socialinio darbo veiklos planuose.
 5. Metinį socialinio darbo veiklos planą sudaro Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 24 d., ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.
 6. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 22 d. atlieka Namų suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų atitiktį ir vertinimą (įsivertinimą) pagal įstaigos veiklą;
 7. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas dirba darbo dienomis, organizuoja Namų darbą, tvarko privalomąją dokumentaciją, bendradarbiauja su bendrosios praktikos slaugytoju, organizuojant gyventojų apsilankymą pas medikus (vykdo jų nurodymus), užtikrina visapusišką gyventojų atstovavimą ir tarpininkavimą įvairiose įstaigose.
 8. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį jam suprantama forma, neveiksnaus asmens globėją, rūpintoją supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams.
 9. Namuose gyventojams teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.), maitinimas, ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), transporto paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Organizuojamos ugdymo (asmenims iki 21 m.), psichologinės – psichoterapinės pagalbos bei sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugos – būtina medicininė pagalba ir priežiūra, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus ir tik tiek, kiek tai gali suteikti paslaugų teikėjas – Įstaiga, ir jei nekalbama apie ligą, kuri turi būti gydoma sveikatos priežiūros įstaigoje.
 10. Socialiniai darbuotojai gyventojui sudaro individualios socialinės globos planą, kuriame pateikiama informaciją apie gyventoją, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.
 11. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.
 12. Kartą per mėnesį organizuojami Namų darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.
 13. Namuose veikia Gyventojų taryba, kurią sudaro pirmininkas ir 2 nariai. Gyventojų taryba Įstaigos gyventojų savivaldos institucija, turinti savo nuostatus. Atstovai į šią tarybą renkami Įstaigos gyventojų susirinkimuose kas dvejus metus. Gyventojų tarybos eiliniai susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Esant poreikiui gali vykti dažniau (neeiliniai susirinkimai). Gyventojų tarybos veiklą kuruoja socialinis darbuotojas.
 14. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą per mėnesį) ir ne planinius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus gyventojams.
 15. Namuose darbas organizuojamas 2 -jose grupėse. Darbo dienomis, gyventojams grįžus iš Specialiųjų dirbtuvių, Namuose dirba du socialinio darbuotojo padėjėjai (kiekvienoje grupėje po vieną), užimtumo specialistas ir / ar socialinis darbuotojas.
 16. Socialinis darbuotojas organizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų darbą, tvarko privalomą dokumentaciją, veda grupinius užsiėmimus, dirba individualiai su gyventojais, užsiima kita bendra veikla.
 17. Poilsio ir švenčių dienomis dirba trys darbuotojai (socialinio darbuotojo padėjėjai, socialinis darbuotojas ir / arba užimtumo specialistas). Šeštadieniais – atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo galimybes ir poreikius, organizuojama įvairi darbinė veikla (patalpų, kambarių tvarkymas ir valymas, skalbimas, rūbų tvarkymas, darbas virtuvėje, sodo – daržo darbai ir kt.). Sekmadieniai ir švenčių dienos, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, yra skirtos poilsiui (išvykos į miestą, renginius, gamtą, lankomi šeimos nariai, artimieji, draugai ir kt.).
 18. Nakties metu dirba vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris, esant reikalui, privalo gyventojams suteikti būtiną pagalbą iki kol atvyks reikalingos tarnybos specialistai. Visų socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų darbą organizuoja ir kontroliuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas.
 19. Gyventojams dėl ligos neišvykus į Specialiąsias dirbtuvies ar esant kitoms svarbioms priežastims, koreguojamas Namų darbuotojų darbo grafikas.
 20. Namai yra atvira įstaiga. Namai atidaryti iki 22.00 val. (vasarą iki 23.00 val.).
 21. Namuose pirmame aukšte yra 4 vienviečiai ir 2 dviviečiai kambariai, mansardoje – 6 vienviečiai ir 1 dvivietis kambarys. Asmeniui yra užtikrintas privatumas.
 22. Bendram naudojimui Namuose pirmame aukšte yra 3 higienos patalpos (WC, vonia su WC, dušas su WC). Mansardoje bendram naudojimui yra 3 higienos patalpos (2 patalpos su dušu ir WC, 1 patalpa su vonia ir WC).
 23. Namuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema.
 24. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į gyventojo norą bei Namų vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam gyventojui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti gyventojams spręsti problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.
 25. Gyventojas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį maitinimą. Įvertinus gyventojo individualius poreikius, būtinumą gauna dietinį maitinimą.
 26. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į gyventojų pageidavimus, sveikatą bei Įstaigos galimybes, sudaro savaitės meniu, yra atsakingas už maisto produktų savalaikį užsakymą, paskirstymą bei gaunamų maisto produktų kokybės, maisto ruošimo, laikymo ir išdalinimo kontrolę.
 27. Maitinimas Namų gyventojams darbo dienomis teikiamas tris kartus per dieną (2 kartus – priešpiečius ir pietus valgo Specialiosiose dirbtuvėse), poilsio ir švenčių dienomis penkis kartus per dieną.
 28. Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes bei pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Kiekvienoje Namų grupėje yra įrengtos virtuvėlės, kuriose gyventojai patys gali gamintis maistą savo reikmėms bei tvarkytis savo buitį su minimalia darbuotojų pagalba.
 29. Esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška, jautri budinčio darbuotojo pagalba valgant.
 30. Gyventojui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.
 31. Gyventojus, išvykstančius ir / ar atvykstančius Įstaigos transportu, pasitinka ir palydi darbuotojas.
 32. Namų darbuotojai yra atsakingi už gyventojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, darbuotojas suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia pagalbos tarnybą, informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją.
 33. Atsiradus gyventojo sveikatos būklės pakitimams, saugumui ar kitoms aplinkybėms, vyriausiasis socialinis darbuotojas informuoja jo globėją, rūpintoją, šeimos narį, artimą giminaitį.
 34. Už sveikatos priežiūros organizavimą, medikamentų gavimą, išdalinimą ir saugojimą Namuose atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas (bendrosios praktikos slaugytojo paslaugą Įstaiga perka), kuris žino medikamentų užsakymo, priėmimo, saugojimo, vartojimo, nurašymo bei netinkamų vartoti  medikamentų sunaikinimo tvarką.
 35. Visi įsigyti, gyventojui gydytojo paskirti medikamentai yra saugomi Grupinio gyvenimo namų Nr. 2 medicinos kabinete užrakinamoje medikamentų spintoje. Gydytojo paskirtus medikamentus išdalina bendrosios praktikos slaugytojas, sudėdamas juos į gyventojui skirtas personalias savaitines medikamentų dėžutes, kurios yra saugomos Namų budinčių darbuotojų kabinete užrakinamoje spintoje. Medikamentus gyventojui išduoda budintis darbuotojas, vadovaudamasis bendrosios praktikos slaugytojo nurodyta tvarka.
 36. Namuose yra vedamas „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalas“, kuriame registruojami nelaimingi įvykiai susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais  ar asmens teisių pažeidimais, darbuotojų susirinkimuose analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.
 37. Ekstremalių situacijų metu (gaisro, sprogimo, pastato griūties ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojasi (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečia reikalingas gelbėjimo tarnybas. Už gyventojų evakuaciją atsakingi tiesiogiai su gyventojais dirbantys darbuotojai.
 38. Gyventojo pinigai, turtas, dokumentai įtraukiami į apskaitą, naudojami ir saugomi pagal patvirtintą Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 ir Nr. 2 gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašą.
 39. Įstaigos paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, gautų Įstaigoje registravimą, nagrinėjimą ir atsakymų rengimą reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 40. Namų darbuotojai privalo rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis Įstaigos technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti elektrą, vandenį ir kitus išteklius.
 41. Inventoriui sugedus ar jį sugadinus, Namų darbuotojai nedelsiant turi apie tai informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ar Įstaigos ūkio dalies vedėją (nustačius, kad inventorių sąmoningai ir tyčia sugadino gyventojas ar darbuotojas, jis už padarytą materialinę žalą apmoka iš savo lėšų).
 42. Darbuotojai Namuose dirba pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.
 43. Darbuotojams suteikiama pietų pertrauka, kuri neįskaitoma į darbo laiką ir nurodoma darbo grafike. Darbuotojams, kurie dėl darbo pobūdžio negali turėti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, šią pertrauką nurodant darbo grafike.
 44. Namų darbuotojai, palikdami Namus darbo tikslais, turi apie tai informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Įstaigos direktoriaus sutikimą.
 45. Namų darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.
 46. NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 47. Namų metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Namų veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                      Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                                                                                      2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V7-46

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NR. 2 NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šie nuostatai reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Grupinio gyvenimo namų Nr. 2 (toliau –Namai) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Namai yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
 1. ASMENŲ PRIĖMIMAS Į NAMUS
 1. Asmenys į Namus priimami vadovaujantis „Paslaugų gavėjų priėmimo į viešąją įstaigą „Vilties erdvė“ tvarka“.

III. NAMŲ TIKSLAS IR VEIKLA

 1. Namų tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad jie galėtų gyventi oriai pasinaudojant nuolatine darbuotojų pagalba.
 2. Namų veikloje vadovaujamasi Socialinės globos normų aprašo 4 priedo socialinės globos normomis. Namų veiklos principai yra:

6.1. teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

6.2. remiantis gyventojų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individualius socialinės globos planus (ISGP);

6.3. organizuoti gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, dienos užimtumą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

6.4. stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

6.5. organizuoti ir teikti fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus individualius gyventojo poreikius ir svarbą gauti dietinį maitinimą, pagal galimybes atsižvelgiant į gyventojo, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus;

6.6. užtikrinti saugią, tvarkingą, gyventojų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką.

 1. NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę:
 • gauti informaciją iš gyventojo globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimų giminaičių (gyventojui savo noru laikinai išvykus svečiuotis pas juos) apie gyventojo emocijų, sveikatos būklės, gyvenimo sąlygų pasikeitimus, kurie gali įtakoti Įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;
 • gauti reikalingą informaciją iš Įstaigos administracijos;
 • naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.
 1. Namai, vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, privalo:
  • užtikrinti, kad teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai bus informuojamas gyventojo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimi giminaičiai;
  • sudaryti sąlygas Įstaigos gyventojams ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Namų atmosferoje.
 1. NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
 1. Įstaigos struktūriniam padaliniui – Namams, vadovauja padalinio vyriausiasis socialinis darbuotojas.
 2. Namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu. Metinis planas smulkiau detalizuojamas ketvirčio socialinio darbo veiklos planuose.
 3. Metinį socialinio darbo veiklos planą sudaro Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 24 d., ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.
 4. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 22 d. atlieka Namų suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų atitiktį ir vertinimą (įsivertinimą) pagal įstaigos veiklą;
 5. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas dirba darbo dienomis, organizuoja Namų darbą, tvarko privalomąją dokumentaciją, bendradarbiauja su bendrosios praktikos slaugytoju, organizuojant gyventojų apsilankymą pas medikus (vykdo jų nurodymus), užtikrina visapusišką gyventojų atstovavimą ir tarpininkavimą įvairiose įstaigose.
 6. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį jam suprantama forma, neveiksnaus asmens globėją, rūpintoją supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams.
 7. Namuose gyventojams teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (piešimas, lipdymas, siuvimas, siuvinėjimas ir pan.), maitinimas, transporto paslaugos, asmeninės higienos paslaugos (skalbimo paslaugos ir pan.) bei pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, laisvalaikio organizavimo bei kitos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį reikalingos paslaugos. Organizuojamos ugdymo (asmenims iki 21 m.), psichologinės – psichoterapinės pagalbos bei sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugos – būtina medicininė pagalba ir priežiūra, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus ir tik tiek, kiek tai gali suteikti paslaugų teikėjas – Įstaiga, ir jei nekalbama apie ligą, kuri turi būti gydoma sveikatos priežiūros įstaigoje.
 8. Socialiniai darbuotojai gyventojui sudaro individualios socialinės globos planą, kuriame pateikiama informacija apie gyventoją, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.
 9. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.
 10. Kartą per mėnesį organizuojami Namų darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.
 11. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą per mėnesį) ir neplaninius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus gyventojams.
 12. Namuose darbas organizuojamas 2-jose grupėse. Darbo dienomis Namuose dirba užimtumo specialistas, socialinis darbuotojas (kiekvienoje grupėje pamainomis po vieną) ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Socialinis darbuotojas ir užimtumo specialistas veda grupinius užsiėmimus, dirba individualiai su gyventojais, tvarko privalomąją dokumentaciją bei užsiima kita, veiklos planuose numatyta, bendra veikla. Socialinio darbuotojo padėjėjai padeda specialistams vesti užsiėmimus, prižiūri gyventojus.
 13. Darbo dienomis vakarais, poilsio ir švenčių dienomis dirba socialinio darbuotojo padėjėjai. Šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos yra skirtos poilsiui (išvykoms į miestą, renginius, gamtą, šeimos narių, artimųjų, draugų lankymams ir kt.).
 14. Nakties metu dirba vienas socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris, esant reikalui, privalo gyventojams suteikti būtiną pagalbą iki kol atvyks reikalingos tarnybos specialistai. Visų socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų darbą organizuoja ir kontroliuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas.
 15. Namai yra atvira įstaiga. Namai atidaryti iki 22.00 val. (vasarą iki 23.00 val.).
 16. Namuose yra 8 vienviečiai ir 2 dviviečiai kambariai – vienas dvivietis kambarys skirtas moterų, antras vyrų apgyvendinimui. Dviviečiuose kambariuose nuolatinai gyvena 1 asmuo (1 vieta skirta trumpalaikei socialinei globai). Asmeniui yra užtikrintas privatumas.
 17. Prie kiekvieno gyvenamojo kambario yra atskiros asmens higienos patalpos – WC su dušu. Bendram naudojimui Namuose yra įrengtos 2 atskiros higienos patalpos su WC ir voniomis. Iš jų viena yra pakeliama ir pritaikyta neįgaliųjų maudymui, pasinaudojant keltuvo pagalba.
 18. Namuose yra įrengta pagalbos kvietimo sistema.
 19. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į gyventojo norą bei Namų vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam gyventojui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti gyventojams spręsti problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.
 20. Gyventojas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį maitinimą. Įvertinus gyventojo individualius poreikius, būtinumą gauna dietinį maitinimą.
 21. Namų vyriausiasis socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į gyventojų pageidavimus, sveikatą bei Įstaigos galimybes, sudaro savaitės meniu, yra atsakingas už maisto produktų savalaikį užsakymą, paskirstymą bei gaunamų maisto produktų kokybės, maisto ruošimo, laikymo ir išdalinimo kontrolę.
 22. Maitinimas Namų gyventojams teikiamas penkis kartus per dieną.
 23. Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes bei pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Namuose yra 2 mini virtuvėlės ir 2 valgomieji, kuriuose gyventojai su darbuotojų pagalba mokosi minimalių maisto paruošimo ir stalo serviravimo įgūdžių.
 24. Esant būtinumui, gyventojui užtikrinama individuali, diskretiška, jautri budinčio darbuotojo pagalba valgant.
 25. Gyventojui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.
 26. Gyventojus, išvykstančius ir / ar atvykstančius Įstaigos transportu, pasitinka ir palydi darbuotojas.
 27. Namų darbuotojai yra atsakingi už gyventojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, darbuotojas suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia pagalbos tarnybą, informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją.
 28. Atsiradus gyventojo sveikatos būklės pakitimams, saugumui ar kitoms aplinkybėms, vyriausiasis socialinis darbuotojas informuoja jo globėją, rūpintoją, šeimos narį, artimą giminaitį.
 29. Už sveikatos priežiūros organizavimą, medikamentų gavimą, išdalinimą ir saugojimą Namuose atsakingas bendrosios praktikos slaugytojas (bendrosios praktikos slaugytojo paslaugą Įstaiga perka), kuris žino medikamentų užsakymo, priėmimo, saugojimo, vartojimo, nurašymo bei netinkamų vartoti  medikamentų sunaikinimo tvarką.
 30. Visi įsigyti, gyventojui gydytojo paskirti medikamentai yra saugomi Namų medicinos kabinete užrakinamoje medikamentų spintoje. Gydytojo paskirtus medikamentus išdalina bendrosios praktikos slaugytojas, sudėdamas juos į gyventojui skirtas personalias savaitines medikamentų dėžutes, kurios yra saugomos Namų budinčių darbuotojų kabinete užrakinamoje spintoje. Medikamentus gyventojui išduoda budintis darbuotojas, vadovaudamasis bendrosios praktikos slaugytojo nurodyta tvarka.
 31. Namuose yra vedamas „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalas“, kuriame registruojami nelaimingi įvykiai susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais  ar asmens teisių pažeidimais, darbuotojų susirinkimuose analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.
 32. Ekstremalių situacijų metu (gaisro, sprogimo, pastato griūties ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojasi (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečia reikalingas gelbėjimo tarnybas. Už gyventojų evakuaciją atsakingi tiesiogiai su gyventojais dirbantys darbuotojai.
 33. Gyventojo pinigai, turtas, dokumentai įtraukiami į apskaitą, naudojami ir saugomi pagal patvirtintą Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 ir Nr. 2 gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašą.
 34. Įstaigos paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, gautų Įstaigoje registravimą, nagrinėjimą ir atsakymų rengimą reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 35. Namų darbuotojai privalo rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis Įstaigos technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti elektrą, vandenį ir kitus išteklius.
 36. Inventoriui sugedus ar jį sugadinus, Namų darbuotojai nedelsiant turi apie tai informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ar Įstaigos ūkio dalies vedėją (nustačius, kad inventorių sąmoningai ir tyčia sugadino gyventojas ar darbuotojas, jis už padarytą materialinę žalą apmoka iš savo lėšų).
 37. Darbuotojai Namuose dirba pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.
 38. Darbuotojams suteikiama pietų pertrauka, kuri neįskaitoma į darbo laiką ir nurodoma darbo grafike. Darbuotojams, kurie dėl darbo pobūdžio negali turėti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, šią pertrauką nurodant darbo grafike.
 39. Namų darbuotojai, palikdami Namus darbo tikslais, turi apie tai informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Įstaigos direktoriaus sutikimą.
 40. Namų darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti Namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.

 

 1. NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 2. Namų metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Namų veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                           ___________________

 

                                                             PATVIRTINTA

                                                              Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktoriaus

                                                               2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V7-45

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ERDVĖ“ SPECIALIŲJŲ DIRBTUVIŲ

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Šie nuostatai reglamenuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) Specialiųjų dirbtuvių (toliau – Dirbtuvės) tikslą, veiklą, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir vidaus kontrolę.
 2. Dirbtuvės yra nesavarankiškas struktūrinis vienetas, tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
 3. Dirbtuvės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
 1. ASMENŲ PRIĖMIMAS Į DIRBTUVES
 1. Asmenys į Dirbtuves priimami vadovaujantis „Paslaugų gavėjų priėmimo į viešąją įstaigą „Vilties erdvė“ tvarka“.

III. DIRBTUVIŲ TIKSLAS IR VEIKLA

 1. Dirbtuvių tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdienio apsitarnavimo, darbinius ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnias, žmogaus orumą išsaugančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį.
 2. Dirbtuvių veikloje vadovaujamasi Socialinės globos normų aprašo 3 priedo socialinės globos normomis. Dirbtuvių veiklos principai yra:

6.1. teikti dienos socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

6.2.  remiantis lankytojų socialinės globos poreikio įvertinimu, sudaryti individalius socialinės globos planus (ISGP);

6.3. organizuoti lankytojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, poreikius, pasirinkimo teisę, tenkinant socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines reikmes;

6.4. stiprinti ryšius su artimaisiais, bendruomene, skatinti integraciją į visuomenę;

6.5. organizuoti maitinimą pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas bei rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims.

6.6. užtikrinti saugią, tvarkingą, lankytojų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką.

 1. DIRBTUVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Dirbtuvės, vykdydamos nuostatuose numatytą veiklą, turi teisę:
  • gauti informaciją iš Įstaigos Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 apie lankytojų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;
  • gauti informaciją iš lankytojo globėjo, rūpintojo, ar kitų šeimos narių apie lankytojo fizinės ir emocinės būklės pakyčius, kurie gali įtakoti Įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimą;
  • gauti reikalingą informaciją iš Įstaigos administracijos;
  • naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.
 2. Dirbtuvės, vykdydamos nuostatuose numatytą veiklą, privalo:
  • sudaryti sąlygas Įstaigos lankytojas ir darbuotojams būti palankioje, geranoriškoje Dirbtuvių atmosferoje;
  • perduoti informaciją į Įstaigos Grupinio gyvenimo namus Nr. 1 apie lankytojų fizinės ir emocinės būklės pakyčius, pateikiant ją „Informacijos pasikeitimo žurnale“;
  • užtikrinti, kad teikiant dienos socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su lankytojo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant bus informuotas lankytojo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimi giminaičiai.
 1. DIRBTUVIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
 1. Įstaigos struktūriniam padaliniui – Dirbtuvėms, vadovauja padalinio vyriausiasis socialinis darbuotojas.
 2. Specialiųjų dirbtuvių darbo laikas nuo 08:00 val. iki 17:00 val. Šeštadienis ir sekmadienis yra poilsio dienos.
 3. Dirbtuvių veikla organizuojama vadovaujantis metiniu socialinio darbo veiklos planu. Metinis planas smulkiau detalizuojamas ketvirčio socialinio darbo veiklos planuose.
 4. Metinį socialinio darbo veiklos planą sudaro Dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 24 d., ketvirčio socialinio darbo veiklos planą iki ketvirčio pradžios.
 5. Dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 22 d. atlieka Specialiųjų dirbtuvių suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos normų atitiktį ir vertinimą (įsivertinimą) pagal įstaigos veiklą.
 6. Dirbtuvėse lankytojams teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, į kurias įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimo paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 7. Dirbtuvių vyriausiasis socialinis darbuotojas naujai priimtą asmenį jam suprantama forma, neveiksnaus asmens globėją, rūpintoją supažindina su Dirbtuvių aplinka ir vidaus tvarkos taisyklėmis lankytojams.
 8. Dirbtuvėse organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių bei darbinių įgūdžių ugdymas. Sunkios negalios asmenų grupėje vyksta dienos užimtumas (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas bei palaikymas, piešimas, lipdymas, smėlio terapijos ir kt. užsiėmimai). Darbinių įgūdžių ugdymas organizuojamas siuvėjų, popieriaus dirbinių dirbėjų–floristikos, rankdarbių, stalių ir keramikos grupėse. Darbinių įgūdžių ugdyme dalyvauja asmenys, kurių sveikata ir gebėjimai leidžia užtikrinti saugos sveikatai ir gyvybei reikalavimus darbinių įgūdžių ugdymo grupėse.
 9. Socialiniai darbuotojai lankytojui sudaro individualios socialinės globos planą, kuriame pateikiama informaciją apie lankytoją, numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, numatomos programos.
 10. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.
 11. Socialiniai darbuotojai kartą savaitėje organizuoja temines popietes grupėse ir kartą savaitėje įvairaus pobūdžio bendrą veiklą (meninį užimtumą, išvykas, teminius pokalbius, šventinius renginius ir kt.) (tiksliau – laikas nurodomas einamojo ketvirčio socialinio darbo veiklos plane).
 12. Socialiniai darbuotojai veda planinius (kartą savaitėje) ir neplaninius (pagal poreikį) individualius užsiėmimus lankytojams (individualių planinių užsiėmimų laikas nurodomas grupės informaciniame stende).
 13. Socialiniai darbuotojai Asmens bylose vertina ir fiksuoja lankytojų pasiekimus ir veiklos rezultatus, nuotaikas, elgesio ypatumus bei savo darbo rezultatus.
 14. Socialiniai darbuotojai planuoja lankytojų dienotvarkę pagal visų norus ir galimybes, sudaro budėjimo grafikus grupėse, valgykloje ir koridoriuje (budėjimo grafikai nurodomi grupių informaciniuose stenduose).
 15. Dirbtuvėse veikia lankytojų taryba, kurią sudaro pirmininkas ir 2 tarybos nariai. Pirmininką ir tarybos narius renka visi Dirbtuvių lankytojai slapto balsavimo metu per ataskaitinį Dirbtuvių lankytojų susirinkimą, kuris vyksta kasmet rugsėjo mėnesį. Lankytojų tarybos nariais negali būti asmenys, esantys Įstaigos Grupinio gyvenimo namų Nr. 1 Gyventojų taryboje. Lankytojų tarybos eiliniai susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui gali vykti dažniau (neeiliniai susirinkimai). Lankytojų tarybos nariui padeda socialinis darbuotojas, o Tarybos pirmininko socialinis darbuotojas kuruoja visą Lankytojų tarybos veiklą.
 16. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Dirbtuvių vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, kiekvienam lankytojui įsakymu paskiria „Savą asmenį“, kurio funkcijos yra padėti lankytojams spręsti asmenines problemas, ginti jų teises ir teisėtus interesus.
 17. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Dirbtuvių vyriausiojo socialinio darbuotojo rekomendacijas, lankytojui su sunkia negalia įsakymu paskiria socialinio darbuotojo padėjėją – asmeninį asistentą, kuris, atsižvelgdamas į asmenų norus, padeda jiems atlikti kasdieninio gyvenimo funkcijas ir juos prižiūri, taip padėdamas asmeniui, gyventi visavertį gyvenimą.
 18. Užimtumo specialistai organizuoja lankytojų darbinį užimtumą, kartą per mėnesį vertina lankytojų darbinę veiklą ir kartą per ketvirtį supažindina lankytojus su saugos darbe instrukcija.
 19. Dirbtuvių lankytojams yra skirtos poilsio pertaukos, kurių laikas ir trukmė yra orientuoti į atskiros užimtumo grupės darbinės veiklos intensyvumą (laikas nurodomas grupių informaciniame stende).
 20. Maitinimas Dirbtuvių lankytojams teikiamas du kartus per dieną (laikas nurodomas grupių informaciniuose stenduose).
 21. Įstaigos dietistas sudaro savaitės meniu Nr. 1, Nr. 2, kontroliuoja maisto produktų kokybę, gaminimo procesą, virtuvėje vykstantį darbą.
 22. Esant būtinumui, lankytojui užtikrinama individuali, diskretiška darbuotojo pagalba valgant.
 23. Siekiant užtikrinti lankytojams gydytojo paskirto gydymo tęstinumą ir esant raštiškam lankytojo globėjo, rūpintojo, šeimos nario ar artimo giminaičio prašymui, bendrosios praktikos slaugytojo paslaugas teikiantis darbuotojas (jam nesant grupių socialiniai darbuotojai), gydytojo nurodytu laiku pateikia lankytojui jo vartojamus vaistus. Lankytojo vartojamus vaistus lankytojo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimi giminaičiai turi pateikti originaliose pakuotėse, pridėdami gydytojų receptus (receptų kopijas) ar išrašus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriuose nurodomas vartojamų vaistų kiekis ir laikas.

Medikamentai Dirbtuvėse saugomi medicinos kabinete, užrakinamoje medikamentų spintoje.

Lankytojo globėjo, rūpintojo, šeimos nario ar artimo giminaičio prašymai ir gydytojų receptai, jų kopijos bei išrašai iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra saugomi Asmens byloje.

 1. Pasibaigus dienos veiklos užsiėmimams, lankytojams su darbuotojais susitvarko savo darbo vietas ir ruošiasi išvykimui namo.
 2. Lankytojus, vykstančius Įstaigos transportu, lydi direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
 3. Iš Dirbtuvių į Įstaigos transportą ir iš Įstaigos transporto į Dirbtuves palydi vyriausiojo socialinio darbuotojo paskirti Dirbtuvių darbuotojai.
 4. Veiksnūs lankytojai, išvykstantys iš Dirbtuvių savarankiškai, pasirašo „Lankytojų išvykimo iš Specialiųjų dirbtuvių registracijos žurnale“. Neveiksnių lankytojų savarankiškas išvykimas iš Dirbtuvių ar išvykimas su globėjo, rūpintojo nurodytu lydinčiu asmeniu leistinas gavus globėjo, rūpintojo raštišką prašymą. Dirbtuvių darbuotojai neatsako už lankytojų išvykimą iš Dirbtuvių, esant globėjo, rūpintojo raštiškam prašymui leisti išvykti savarankiškai ar su nurodytu lydinčiu asmeniu.
 5. Dirbtuvių darbuotojai yra atsakingi už lankytojų sveikatą ir gyvybę jų buvimo Įstaigoje metu. Staiga pablogėjus sveikatos būklei ar atsitikus nelaimei, darbuotojas suteikia pirmąją pagalbą, iškviečia pagalbos tarnybą, informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją.
 6. Atsiradus lankytojo sveikatos būklės pakitimams, saugumui ar kitoms aplinkybėms, vyriausiasis socialinis darbuotojas informuoja jo globėją, rūpintoją, šeimos narį, artimą giminaitį;
 7. Dirbtuvėse yra vedamas „Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalas“, kuriame registruojami nelaimingi įvykiai susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, darbuotojų susirinkimuose analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje.
 8. Ekstremalios situacijos metu, kurią lėmė techninės priežastys (gaisras, sprogimas, pastato griūtis ir kt.), visi pastate esantys asmenys saugiai evakuojami (orientuojantis pagal įrengtus evakuacijos kelius) iš pastato į saugią, centrinę susibūrimo vietą lauke, skubiai iškviečiamos reikalingos gelbėjimo tarnybos. Už lankytojų evakuaciją atsakingas vyriausiasis socialinis darbuotojas ir tiesiogiai su lankytojais dirbantys darbuotojai.
 9. Įstaigos paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, gautų Įstaigoje registravimą, nagrinėjimą ir atsakymų rengimą reglamentuoja Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 10. Kartą per mėnesį organizuojami Dirbtuvių darbuotojų pasitarimai, padedantys vyriausiajam socialiniam darbuotojui kontroliuoti bei vykdyti socialinių paslaugų teikimą.
 11. Dirbtuvių darbuotojai privalo rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis Įstaigos technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti elektrą, vandenį ir kitus išteklius.
 12. Inventoriui sugedus ar jį sugadinus, Įstaigos darbuotojai nedelsiant turi apie tai informuoti Dirbtuvių vyriausiąjį socialinį darbuotoją ar Įstaigos ūkio dalies vedėją (nustačius, kad inventorių sąmoningai ir tyčia sugadino lankytojas ar darbuotojas, jis už padarytą materialinę žalą apmoka iš savo lėšų).
 13. Darbuotojai Dirbtuvėse dirba pagal sudarytą ir Įstaigos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Pakeisti savo darbo grafiką leidžiama tik suderinus su Įstaigos direktoriumi.
 14. Dirbtuvių darbuotojai, palikdami Dirbtuves darbo tikslais, turi apie tai informuoti Dirbtuvių vyriausiąjį socialinį darbuotoją, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti Įstaigos direktoriaus sutikimą.
 15. Dirbtuvių darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti Dirbtuvių vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą, dėl tam tikrų priežasčių, negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.
 16. DIRBTUVIŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 17. Dirbtuvių metinio socialinio darbo veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATO

 1. Dirbtuvių veikla gali būti nutraukiama Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

(8 443) 55 182

INFO@VILTIESERDVE.LT

VILNIAUS G. 2A, MAŽEIKIAI

Kurkime stiprią bendruomenę kartu!