2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“

 

Projekto vykdytojas Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Dūseikių socialinės globos namai

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“

Projekto numeris Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-16-0002
Projekto vertė 405.283,25 Eur
ES lėšos 357.960,5398 Eur
LR valstybės biudžeto lėšos 44.242,31 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 3080,40 Eur
Sutarties pasirašymo data 2020 m. gruodžio 22 d.
Įgyvendinimo pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto poreikis. Mažeikių rajono savivaldybėje nesudarytos galimybės asmenims su proto ir/ar psichikos negalia gauti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Problemai spręsti Projekto metu planuota įsigyti 3 apsaugotus būstus Mažeikių mieste, o užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtrai buvo numatyta remontuoti turimą pastatą Mažeikiuose (Pavenčių g. 4), įsigyti baldus ir įrangą.

Projekto rezultatai. Projekto metu tikslinei grupei buvo sukurtos 9 apgyvendinimo vietos 3 apsaugotuose būstuose su baldais ir būtina įranga bei suremontuotos patalpos Pavenčių g. 4, Mažeikiuose, jose įrengtos socialinės dirbtuvės/dienos užimtumo centras. Projekto vykdytojas kartu su partneriais užtikrins, kad apsaugotuose būstuose pirmiausia bus apgyvendinti tikslinės grupės nariai iš pertvarkomų Dūseikių socialinės globos namų, o įkurtose socialinėse dirbtuvėse / dienos užimtumo centre pagal jų individualius veiklos planus būtų teikiamos dienos užimtumo, darbinių, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos, kurios taip pat bus teikiamos ir 40 Mažeikių rajono savivaldybės tikslinės grupės asmenims iš VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos.

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, atnaujintos ir įsigytos infrastruktūros priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins Mažeikių rajono savivaldybė savo lėšomis. Už veiklų vykdymą bus atsakingi projekto partneriai – Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“.