Siekdami užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, 2021 m. VšĮ „Vilties erdvė“ įdiegėme Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvome sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris įrodo, kad įstaigoje teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Kas metai įvertinę paslaugų teikimo kokybę, gautus rodiklių rezultatus, atlikę analizę teikiame vertinimui pažangos ataskaitas Europos reabilitacijos platformai per VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą.

Antroji VšĮ „Vilties erdvė“ pažangos ataskaita buvo peržiūrėta ir patvirtinta. Ataskaitos turinys rodo, kad per pastaruosius metus atlikome patobulinimų, kurie buvo aptarti audito ataskaitoje. Auditorius patvirtino šiuos patobulinimus, patvirtindamas, kad laikėmės audito ataskaitoje ir pirmoje pažangos ataskaitoje pateiktų rekomendacijų.